வந்தவாசி ஒழுங்குமுறை விற்பனைக் கூடத்தின் விலை நிலவரம் (27.07.17)

வந்தவாசி ஒழுங்குமுறை விற்பனைக் கூடத்தின் விலை நிலவரம் (27.07.17)

(நெல்) குண்டு

குறைந்தபட்சவிலை- ரூ.1059
அதிகபட்ச விலை- ரூ.1456

(நெல்) 0.45

குறைந்தபட்சவிலை- ரூ.1050
அதிகபட்ச விலை- ரூ.1239

(நெல்) 0.51

குறைந்தபட்சவிலை- ரூ.1050
அதிகபட்ச விலை- ரூ.1279

மணிலா

குறைந்தபட்சவிலை- ரூ.4466
அதிகபட்ச விலை- ரூ.5176

எள்

அதிகபட்ச விலை- ரூ.4296

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *