ரோட்டரி சங்கம்,வந்தவாசி மற்றும் இந்திய மருத்துவ சங்கம் இணைந்து நடத்தும் இலவச பொது மருத்துவ முகாம்

ரோட்டரி சங்கம்,வந்தவாசி மற்றும் இந்திய மருத்துவ சங்கம் இணைந்து நடத்தும் இலவச பொது மருத்துவ முகாம்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *